Mācību evakuācijas organizēšana

Praktiskās evakuācijas apmācības ar dūmiem (leģendas izstrāde, mācību programmas izstrāde, mācību vadīšana un organizēšana, akta sagatavošana) līdz 1 stundai – izmaksas sākot no 145,00  + PVN (izmaksas Rīgā)

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 192.punktu, saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektā atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".
Praktisko nodarbību laikā tiek praktiski pārbaudīta nodarbināto rīcība, kuru vērtē speciāli norīkoti praktisko nodarbību novērotāji. Novērotāju uzdevums ir fiksēt atbildīgo personu darbības, izvērtēt problēmas un sniegt priekšlikumus par grozījumiem ugunsdrošības instrukcijā.